Aggro Shaman decks


Deck name
Mana
Legendaries
3047
9280
?
Burn Shaman
Dekkster 2 months ago
7040
818
7040
232
7800
1028
Totem Shaman
wiRer 6 months ago
2760
?
6520
397
5320
4
5320
3
Aggro Shaman
SCACC 6 months ago
6520
1
Aggro Shaman
SCACC 6 months ago
6520
1
Aggro Shaman
norehs 6 months ago
6520
6
Aggro Shaman
RaFaEl 6 months ago
6520
97
5800
1
Aggro Shaman
Norwis 6 months ago
4120
1
6520
1
Aggro Shaman
Norwis 6 months ago
3400
?
5800
10
5800
1314
Burn Shaman
Dekkster 7 months ago
5320

Top