Zalae

avatar


Deck name
Mana
Legendaries
avatar
8480
avatar
Dragon Priest
Zalae 4 months ago
3360
avatar
Murloc Paladin
Zalae 4 months ago
8360
avatar
Big Druid
Zalae 5 months ago
17360
avatar
12160
avatar
9240
avatar
Control Mage
Zalae 5 months ago
8620
avatar
Burgle Rogue
Zalae 5 months ago
6980
avatar
7640
avatar
11960
avatar
Custom Hunter
Zalae 7 months ago
2680
avatar
10560
avatar
9360

Top