Deck name
Mana
Legendaries
653
avatar
14880
743
avatar
13120
793
avatar
15140
532
avatar
OTK Paladin
Thanh 2 days ago
10040
372
avatar
11320
449
avatar
7520
511
avatar
Even Shaman
Thjis 2 days ago
10900
72
avatar
5820
36
avatar
8120
25
avatar
9160
303
avatar
8300
245
avatar
7920
754
avatar
16460
241
avatar
6280
120
avatar
8000
412
avatar
4400
713
avatar
14920
485
avatar
10700
avatar
Even Shaman
Ant 3 days ago
9360
avatar
9140

Top