Deck name
Mana
Legendaries
999+
11640
999+
16960
7
6780
1319
Tempo Mage
fishou 5 days ago
6540
176
Zoo Warlock
Tweeg 5 days ago
7120
96
Tempo Rogue
YUNO 5 days ago
8240
1
4840
548
15540
480
11240
28
5280
15
16820
86
4880
473
18040
437
14500
506
15240
5
19000

Top